Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín

dendrologický prieskum, vegetačné úpravy a náhradná výsadba

Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín

Pre potreby investičnej výstavby ako súčasť projektovej dokumentácie zabezpečujeme inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín pre:

 • ■ územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby (zámer, DÚR, DSP, DP, DRS),
 • ■ územnoplánovacie podklady,
 • ■ vypracovanie žiadosti o povolenie na výrub.

Pri inventarizácii sa rekognoskáciou územia zistí početnosť, druhová skladba, vek, výška, pokryvnosť a zdravotný stav každej dreviny. Následne sa inventarizované dreviny ohodnotia a to tak, že sa vyčísli ich spoločenská hodnota. Celý elaborát obsahuje:

 • ■ vymedzenie územia,
 • ■ popis lokalít,
 • ■ tabuľkovú časť s počtom a spoločenskou hodnotou drevín,
 • ■ situáciu územia.

Podľa potrieb investora zabezpečujeme aj geodetické zameranie jednotlivých drevín (GPS, GNSS), prípadne komunikáciu s príslušnými orgánmi ochrany prírody a krajiny.Vegetačné úpravy a náhradná výsadba

Orgán ochrany prírody uloží investorovi v súlade so spoločenskou hodnotou drevín určených na výrub povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie náhradnej výsadby na vopred určenej lokalite so zohľadnením požiadaviek investora. Vrámci projektu vegetačných úprav a náhradnej výsadby spracujeme:

 • ■ jednotlivé sadovnícke úpravy,
 • ■ spôsob a obdobie samotnej výsadby,
 • ■ špecifikujeme rastlinný materiál,
 • ■ sortiment drevín,
 • ■ ukotvenie drevín,
 • ■ mulčovanie v prípade krov,
 • ■ optimálny spôsob údržby.

Projekt náhradnej výsadby obsahuje:

 • ■ základné údaje o území,
 • ■ popis projektu,
 • ■ aktuálny stav riešeného územia,
 • ■ návrh náhradnej výsadby,
 • ■ mapové prílohy resp. situácie územia a výsadby.

Inventarizácia drevín

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať