AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sme úspešná projektová spoločnosť v pôdohospodárstve a životnom prostredí s profesionálnym zázemím a dlhoročnou tradíciou a celoslovenskou pôsobnosťou. Sme garantom a realizátorom širokej škály projektových a poradenských služieb na trhu od roku 1995. Sme modernou firmou súčasnosti, ktorú charakterizuje kontinuita, flexibilita a inovatívnosť tímu odborníkov s vyše 20 ročnou skúsenosťou v odbore.

«

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

pokračuje v tradícii Pôdohospodárskeho projektového ústavu v špeciálnej inžinierskej a projekčnej činnosti zameranej na poľnohospodárstvo.

»

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

disponuje skúsenosťami hlavného riešiteľa a spoluriešiteľa a zároveň je garantom a realizátorom širokej škály projektových a poradenských služieb na trhu od roku 1995.

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

zabezpečuje kompletné legislatívno-právne, ekonomicko-finančné a odborné poradenstvo a tiež profesionálnu realizáciu najmä týchto oblastiach...

Oprávnenia, certifikáty a iné

Sme zapísaní v zozname

■ odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny pre vyhotovovanie dokumentov starostlivosti o dreviny a dokumentov územného systému ekologickej stability
■ členov komory geodetov a kartografov
■ autorizovaných inžinierov pre projektovanie inžinierskych stavieb
■ odborne spôsobilých osôb na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

agrocons vizitka

Disponujeme oprávnením

■ na projektovanie pozemkových úprav
■ autorizovaného geodeta a kartografa

Máme certifikát

■ na programovacie obdobie 2014 - 2020 s jeho operačné programy
■ tvorcu europrojektov

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

spoločnosť s vyše 50 ročnou tradíciou