Jednoduché pozemkové úpravy

Čo sú projekty jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) a na čo slúžia?

V priebehu svojej činnosti sme vysporiadali vyše 12.000 ha pozemkov, uspokojili vyše 5.000 vlastníkov a v rámci projektov riešili vyše 270.000 vlastníckych vzťahov.

Jednoduché pozemkové úpravy sú najjednoduchšou cestou k usporiadaniu pozemkov pre výstavbu, podnikanie a nakladanie s pôdou. Riešime v nich rozdrobené a neusporiadané vlastníctvo, s ktorým sa stretávame hlavne v týchto oblastiach:

 • ■ investičné aktivity,
 • ■ podnikanie na trhu s pôdou,
 • ■ rozvoj miest, obcí a vidieka,
 • ■ individuálne zámery a požiadavky.

Príčinou súčasného stavu je vlastníctvo v spoluvlastníckych podieloch, často roztrúsené v príslušnom katastri, čo znemožňuje efektívne s ním nakladať. Prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav vieme usporiadať pozemkové vlastníctvo podľa požiadaviek klienta v priebehu 1 - 2 rokov, zároveň rešpektujeme prírodné pomery a technické obmedzenia.

Každý vlastník dostane svoj nový pozemok v primeranej výmere a hodnote k svojim pôvodným pozemkom. Tvary nových pozemkov bývajú navrhnuté so zreteľom pre ich budúce využitie. Každý novonavrhnutý pozemok musí mať po pozemkových úpravách zabezpečený prístup z verejnej komunikácie. Po splnení ustanovení stavebného zákona sa v prípade potreby stáva stavebným pozemkom.

Hlavné výhody pozemkových úprav pre obce sú

 • ■ vysporiadanie pozemkov pod plánovanú výstavbu (komunikácie, inžinierske siete, IBV, ČOV, priemyselné parky),
 • ■ vysporiadanie pozemkov pod existujúcou stavbou (hospodársky dvor, skládka odpadov, rómska osada),
 • ■ vysporiadanie pozemkov pre rekreačné účely (cyklotrasy, turistické chodníky, oddychové zóny, ihriská),
 • ■ realizácia investičných zámerov, zatraktívnenie obce pre možných investorov,
 • ■ deľba alebo zánik pozemkového spoločenstva,

Hlavné výhody pozemkových úprav pre investorov sú

 • ■ vysporiadanie pozemkov pod akúkoľvek plánovanú výstavbu (IBV, priemyselné parky, polyfunkčné objekty),
 • ■ zvýšenie hodnoty a atraktivity pozemkov,
 • ■ realizácia investičných zámerov,
 • ■ deľba alebo zánik pozemkových spoločenstiev (spoločné nehnuteľnosti a urbárske spoločnosti),

Hlavné prínosy pozemkových úprav pre poľnohospodárov sú

 • ■ zvýšenie hospodárenia na vlastníckom základe,
 • ■ efektívnejšia správa nájomných zmlúv sprehľadnením vlastníckych štruktúr,
 • ■ vysporiadanie pozemkov pod poľnohospodárskymi stavbami,
 • ■ vyriešenie prístupu k pozemkom,
 • ■ návrh protieróznych opatrení a návrh adaptačných opatrení súvisiacich so zmenou klímy.

jednoduché pozemkové úpravy

Príklad jednoduchých pozemkových úprav

V pôvodnom stave (pred jednoduchými pozemkovými úpravami) mal vlastník roztrúsené a vlastnícky nevysporiadané pozemky, často s mnohými spoluvlastníkmi a neznámymi vlastníkmi. Tieto sú prekážkou efektívneho nakladania s pozemkami a realizácie rozvojových zámerov.

Po realizácii projektu pozemkových úprav sú pozemky scelené do kompaktného celku v požadovanej lokalite bez spoluvlastníkov. Pozemky je možné rozparcelovať podľa požiadavky vlastníka. Každý novonavhrnutý pozemok musí byť prístupný od cesty, mať pravidelný tvar, tiež bude v teréne vytýčený a s listom vlastníctva. Územie tak pôsobí celistvejšie, atraktívnejšie, umožňuje jednoduchšiu realizáciu zámerov pričom celý proces až po zápis do katastra nehnuteľností zabezpečuje zhotoviteľ.

«

Parcely vlastníka so spoluvlastníckymi podielmi pred JPÚ

»

Parcela vlastníka bez spoluvlastníckych podielov po JPÚ

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať