Pedológia a pedologické prieskumy

pôdny prieskum a bilancia skrývky humusového horizontu, pedologický inžiniering pri stavebných zámeroch, vyhodnotenie stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde, odborné poradenstvo

Pedológia a pedologické prieskumy

Pre potreby investičnej výstavby ako súčasť predprojektovej a projektovej dokumentácie zabezpečujeme pedologický prieskum a bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pre:


  • ■ územnoplánovacie dokumentácie, etapu prieskumy a rozbory,
  • ■ územné systémy ekologickej stability (ÚSES),
  • ■ krajinno-ekologické plány (KEP),
  • ■ environmentálne štúdie a posudky,
  • ■ posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (EIA),
  • ■ všetky stupne dokumentácií projektovej prípravy (zámer, DÚR, DSP, DP, DRS),
  • ■ dokumentácie na trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.Príklady služieb z oblasti pedológie

Bialncia skrývky humusového horizontu

Zahŕňa agronomicko-pôdoznaleckú charakteristiku dotknutej poľnohospodárskej pôdy, terénny pedologický prieskum, vŕtané pôdne sondy s určením hrúbky humusového horizontu, návrh ďalšieho poľnohospodárskeho využitia skrývanej pôdy.

Pedologický prieskum

Je zameraný na dokumentáciu pôdneho profilu, overenie plošného rozšírenia jednotlivých pôdnych typov a stanovenie hrúbky humusového horizontu a podorničia. Prieskum je realizovaný prostredníctvom kopaných sond, vŕtaných sond ručnou súpravou a/alebo vpichmi pôdnou sondýrkou.

odber pôdnych vzoriek

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať