Environmentálne štúdie

environmentálne projekty, štúdie a poradenstvo, krajinno - ekologické plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Environmentálne štúdie

Realizujeme environmentálne štúdie zamerané na vytvorenie zelených mostov pre voľný pohyb živočíchov v krajine. Tieto štúdie obsahujú návrh zvýšenia ekologickej stability prostredia fragmentovanej krajiny a eliminácie stretov živočíchov s dopravnými prostriedkami prostredníctvom skvalitnenia existujúcich a návrhom nových migračných objektov.

Dokumentácia zahŕňa základné konštrukčné riešenia pre konkrétne typy migračných objektov a zoznam opatrení k udržateľnému manažmentu územia. Výsledky sú prezentované prostredníctvom máp, výkresov, evidenčných listov jednotlivých, migračných objektov.Posudzovanie vlyvov na životné prostredie

Zabezpečujeme komplexné alebo čiastkové hodnotenie životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek. V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie vypracujeme zámer pre navrhované činnosti, správu o hodnotení / oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, zabezpečujeme aj odborné konzultácie s dotknutými orgánmi.Krajinno - ekologické plánovanie

Vrámci environmentálneho plánovania ponúkame vypracovanie krajinno-ekologických a územnoplánovacích štúdií so zameraním na zhodnotenie územia z hľadiska jeho možného potenciálu rozvoja, krajinno-ekologických plánov (KEP) ako súčasti územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD), miestnych územných systémov ekologickej stability pre návrhovú časť (ÚPD) alebo pre účely projektov pozemkových úprav.

Ako súčasť dokumentácie ponúkame aj ďalšie súvisiace činnosti, ako geodetické zameranie a kartografické spracovanie daného územia, prieskumy a analýzy, prípadne nadväzujúce projektové dokumentácie.

environmentálne štúdie

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať