Komplexné pozemkové úpravy

Čo sú projekty komplexných pozemkových úprav (PPÚ) a na čo slúžia?

V dôsledku historického vývoja, ale aj uhorského dedičského systému sme na Slovensku dospeli do stavu, kedy pozemky majú veľmi veľa vlastníkov, resp. vlastníci majú svoje vlastníctvo vo veľmi vysokých splovlastníckych podieloch.

Táto skutočnosť, ako aj skutočnosť, že spoluvlastníkom môže byť osoba neznáma, nedohľadateľná, či mŕtva sťažuje aj znemožňuje vlastníkom nakladať so svojim majektom v plnom rozsahu.

Pre vyriešenie problémov s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov vznikol inštitút pozemkových úprav, ktorý umožňuje sceľovať vlastníctvo podľa možnosti do výlučného vlastníctva, prípadne do čo najmenších spoluvlastníckych podielov a to len so známymi vlastníkmi.

Okrem rozdrobenosti pozemkového vlastníctva sa vrámci PPÚ riešia aj iné problémy v katastrálnom území, napr. prístupové cesty, plochy pre IBV, revitalizácia krajiny, územný systém ekologickej stabilty, problémy s vodnou a veternou eróziou. PPÚ tiež umožňujú obciam pripraviť pozemky pre budúce budovanie čistiarní odpadových vôd, hnojísk, kompostovísk, vodovodov, kanalizácií a pod.

PPÚ sú financované štátom SR v spolupráci s fondami EÚ. V súčasnosti však už niekoľko rokov neboli zadané nové projekty a preto sa aktuálne rozbiehajú tzv. jednoduché pozemkové úpravy.

pozemkové úpravy

Príklad komplexných pozemkových úprav v obci Jablonov

Komplexnými pozemkovými úpravami došlo k zmene:

  • ■ počtu parciel z 5438 na 3057
  • ■ počtu vlastníkov z 573 na 574
  • ■ počtu spoluvlastníckych vzťahov z 51928 na 24225
  • ■ priemerného počtu spoluvlastníkov parcely z 9,55 na 7,92
  • ■ priemerného počtu parcely na vlastníka z 9,49 na 5,33
«

Výrez časti obce pred PPÚ

»

Výrez časti obce po PPÚ

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať