Zakladanie a obnova

ovocné sady, vinohrady, plantáže bobuľovín

Zakladanie a obnova ovocných sadov, vinohradov a plantáží bobuľovín

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2014 - 2020 vychádza zo Spoločnej politiky programového vyhlásenia vlády SR. Z pohľadu rozvoja špeciálnych plodín plánuje vláda Slovenskej republiky zintenzívniť podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti. Medzi ne patrí aj ovocinárstvo a vinohradníctvo.

Problémom slovenského ovocinárstva a vinohradníctva je dlhodobá stagnácia intenzifikácie a obnovy ovocných sadov a vinohradov, s čím zákonite súvisí nevhodná štruktúra porastov z hľadiska veku ale aj odrodového zastúpenia. Projekt založenia resp. obnovy ovocných sadov, vinohradov, ale aj plantáží bobuľovín je dôležitý pre úspešné pestovanie ovocných stromov, viniča a bobuľovým, z hľadiska kvality a kvantity úrody, zdravotného stavu rastlín a životnosti výsadby.

To je možné len na základe správnej predvýsadbovej prípravy pôdy, výberu vhodnej odrody a podpníka z hľadiska pôdno-klimatických a celkových stanovištných podmienok ako aj technológie pestovania (pestovateľského tvaru, systému pestovania, agrotechnických operácii vykonávaných požadovaným spôsobom v potrebnom termíne).

Projekt založenia/obnovy napríklad ovocného sadu obsahuje časti:

 • ■ sprievodnú správu s
  • identifikačnými údajmi,
  • údajmi o investorovi, projektantovi,
  • lokalizáciou stavby a jej výmerou,
  • vecné a časové väzby na okolie
  • termín začatia a ukončenia stavby,
 • ■ technickú správu s
  • popisom územia,
  • lokalizáciou v LPIS,
  • terénne prieskumy a rozbory pôd,
  • príprava na výsadbu,
  • zastúpenie odrôd,
  • pestovateľský tvar, spon,
  • starostlivosť o životné prostredie,
  • úpravy plôch, oplotenie,
  • ekonomické zhodnotenie stavby,
  • vplyv stavby na životné prostredie a ochranné pásma,
 • ■ situáciu stavby
 • ■ celkovú situáciu stavby
 • ■ koordinačný výkres,
 • ■ projekt organizácie výstavby,
 • ■ celkové náklady na stavbu.

Obsahová skladba projektov založenia vinohradu a plantáží bobuľovín je porovnateľná s vyššie uvedenou obsahovou skladbou projektu založenia ovocného sadu.

sad vinohrad

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať