Rekultivácie

Biologické a technické rekultivácie dočasných záberov, zúrodnenie pôdy

Zúrodňovanie pôdy

Úrodnosť pôdy je schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré vedia uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia a tak zabezpečiť úrodu. Na rozvoj pôdnej úrodnosti významne pôsobí napríklad obrábanie, hnojenie, meliorácie a.i.. Tieto pôdotvorné faktory možno súhrne označiť ako kultivačná činnosť človeka, ku ktorej patria tiež opatrenia na zvyšovanie úrodnosti. Tieto optimalizujú a upravujú nestabilné a relatívne stabilné znaky pôdnej úrodnosti. Zúrodňovacie zásahy možno rozdeliť na:


 • ■ kultiváciu

  - upravú sa prirodzené nestabilné vlastnosti pôdy

 • ■ rekultiváciu

  - navracajú sa pôvodné vlastnosti pôdy, ktoré stratila vplyvom ľudských alebo prírodných faktorovRekultivácie dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy

Pre potreby rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy je potrebné vypracovať Projekt rekultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa Vyhlášky MPSR č. 508/2004 Z.z.. V rámci rekultivácií je spracovaná technická a biologická časť. Vypracuje sa súhrn agromelioračných, agrotechnických a biologických opatrení na obnovu pôvodných kvalitatívnych vlastností a pôdnej úrodnosti dočasne zabratej poľnohospodárskej pôdy v trvaní nad jeden rok. V návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu sa vypracujú podmienky použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer v trvaní do jedeného roka vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy (humusového horizontu) do pôvodného stavu.

Zabezpečíme a dodáme:

 • ■ potvrdenia údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
 • ■ výpočet odvodov za trvalý a dočasný záber poľnohospodárskej pôdy,
 • ■ vyhodnotenie bonity pôdy,
 • ■ právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy ako podklad pre vydanie stavebného povolenia,
 • ■ komunikáciu s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • ■ komplexnú spoluprácu s pozemkovými a katastrálnymi úradmi, stavebnými úradmi a poľnohospodárskymi podnikmi (družstvami)
 • ■ terénne prieskumy vo všetkých regiónoch Slovenska,
 • ■ kvalitu, odbornosť a spoľahlivosť.
rekultivacie

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať